Zanthojoppa


Zanthojoppa speciosa (Uchida, 1926) クロヒゲナガヒョウモンヒメバチ